Ideari

Què entenem per ideari ?

Doncs, a un conjunt de principis o posicions més o menys organitzats, respecte a una matèria o qüestió determinades, -en aquest cas l’oci i el lleure-, i per extensió al temps dedicat a ells a través de les aficions pròpies o alienes, sense cap pretensió de possessió de validesa general.

Sobre l’oci

Començarem citant unes reflexions del llibre “Pensar i interpretar l’oci” de Teresa-M. Sala que en la Introducció, en el capítol Reflexió macrofilosòfica sobre la societat de l’oci, del consum, de l’espectacle i del coneixement (Gonçal Mayos i Teresa M. Sala) pàgina 15, diu:

El 1995, l’economista dels EEUU Jeremy Rifkin va fer famosa la seva tesi que la creixent productivitat ens aproxima acceleradament a una era marcada per la “fi del treball”. Només la podrem superar -afirma- reduint dràsticament la jornada laboral, repartint el treball -esdevingut un bé social escàs- entre tota la població i destinant el temps a l’oci…

Més endavant mencionen a Joffre Dumadezier (1915-2002) en el títol Les tres “D” o funcions de l’oci:

Com veiem, una gran part del marc tecnològic, social i cultural estava ja definida en el pas del segle XIX al XX. Ara bé, encara va caldre esperar unes quantes dècades per tal que la reflexió sobre l’oci adquirís un nivell sistemàtic i rigorosament científic. A la dècada dels seixanta, Joffre Dumadezier aconsegueix constituir la moderna sociologia de l’oci. Les seves idees pioneres permeten definir el temps lliure com aquell conjunt d’ocupacions a les quals l’individu pot lliurar-se de manera completament voluntària en alliberar-se de les obligacions professionals, familiars i socials. Això significa més en concret, tres possibilitats bàsiques: descansar, divertir-se i desenvolupar la personalitat tot participant de forma voluntària i desinteressada en la vida social de la comunitat. Així d’unes enquestes dutes a terme per Dumazedier, sorgeix el que es podria denominar “la concepció de les tres D”. (descans, diversió i desenvolupament de la personalitat) com les funcions primordials del temps d’oci.

De les tres funcions, a 2000 mania’s posarem més èmfasi a les de divertir-se i desenvolupar la personalitat. Si l’oci i el lleure són plenament actius, no sempre es descansa … Derivat de que als humans els cal temps lliure o oci per a la diversió:

… es vincula a la necessitat del “joc” i del temps de joc per a la humanitat. La condició humana ha evolucionat associada a una sorprenentment llarga etapa de joc exploratori i creatiu. El joc ha estat sempre clau en les persones, molt més que en cap altre animal. Per això, filòsofs i antropòlegs han parlat d’Homo ludens, l’home capaç de jugar…

Algunes definicions

Oci: Fet d’estar sense fer res. (IEC/Enciclopèdia Catalana)
Lleure: Temps lliure del qual hom disposa fora de les ocupacions regulars per a distreure’s de les obligacions quotidianes (IEC). Temps lliure de què hom disposa per a fer alguna cosa no relacionada amb la feina o les ocupacions normals. (Enciclopèdia Catalana)
Joc: Entreteniment, exercici recreatiu, sotmès a regles, en el qual entren en competència l’habilitat i la sort dels participants (IEC). Activitat física o mental que té com a principal fi la diversió o entreteniment de qui l’executa. (Enciclopèdia Catalana)
Descans: Fet de cessar de fer un exercici, un treball, una activitat, per fer desaparèixer el cansament. (Enciclopèdia Catalana)

Viquipèdia:

El lleure és aquell temps dedicat a les pròpies aficions. Per definició, es distingeix del simple temps lliure en què es realitza alguna activitat que permet el creixement personal, incloent en aquest creixement la relació amb altres persones.”

Una afició és una activitat el valor de la qual resideix en l’entreteniment d’aquell que l’executa i que algunes vegades no busca una finalitat productiva concreta i es realitza de forma habitual.”

Què en pensem ?

  • Contemplem l’oci i el lleure com una activitat lúdica activa, i per tant no compartim la idea que l’oci sigui el fet d’estar sense fer res.
  • Mentre s’exerceix una activitat s’ocupen segurament cos i ànima, per tant, l’idea del descans tal com hem anotat en la definició anterior no forma part de la nostra concepció del lleure.
  • Estem plenament d’acord amb dos de les 3 D de Dumadezier per definir l’oci: la diversió i el desenvolupament de la personalitat.
  • Tot i que l’oci i el lleure es poden desenvolupar de forma individual, entenem que el projecte de 2000 mania’s es fonamenta principalment en aquelles activitats o aficions que fomenten el fet de compartir experiències i relacionar-se amb altres persones.

El component digital

És fonamental per al projecte incorporar plenament i al màxim les possibilitats que el món digital present, però sobretot futur, ens ofereixen i oferiran, per compartir les nostres propostes i permetre l’intercanvi i la relació amb d’altres persones que estiguin interessades en interactuar amb elles.

… el boom de la connectivitat digital aportarà beneficis en productivitat, salut, educació, qualitat de vida, i altres innumerables possibilitats en el món físic. -El futur digital- Eric Schmidt i Jared Cohen- (The New Digital Age: Transforming Nations, Businessees, and our Lives)-2014

Comments are closed